Komiteler
15 Mayıs 2024

Komiteler:

Sağlıkta kalite standartları kapsamında tanımlanan komiteler, yine SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Kalite yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulur. Komitelerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenir. Her komitede yönetimden en az bir kişi bulunur. Komite üyelerinin görev tanımları, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili bir plan hazırlar ve plan doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili gelişmeleri takip ederler.


KOMİTELERİMİZ:
1. Tesis Güvenliği Komitesi
2. Hasta Güvenliği Komitesi
3. Eğitim Komitesi
4. İlaç Yönetim Komitesi
5. Radyasyon Güvenliği Komitesi
6. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
7. İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İGS) Kurulu
8. Renkli Kod Ekipleri


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Genel işleyiş, aksaklıkların tespiti amacıyla bina turları yapmak ve hastane içerisinde tehlike arz edebilecek alet veya durumların en kısa zamanda ilgili birime/kişi(lere) rapor edilebilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturmak.
 • Tüm personelin tesis yönetiminin ve güvenliğinin sağlanması konusunda alacağı görevler konusunda bilgilendirmek, eğitmek.
 • Bina turları ile hastanemizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit etmek.
 • Tespit edilen aksaklıklara düzeltici faaliyet başlatmak ve takip etmek.
 • Atık yönetimi sürecinin kurallara uygun devamını sağlamak amacı ile ilgili süreçleri denetlemek ve gerekli durumlarda düzeltici/önleyici faaliyetler geliştirmek.
 • Hastanemizde kullanılan tüm tehlikeli maddelerin envanterinin ve güncelliğinin korunmasını sağlamak.
 • Kriz anında kuruluş itibarının sarsılmaması için önceden iletişim kanallarını kurmak.
 • Kriz anında kullanılacak materyallerin tespitini yapmak.
 • Kriz durumunda irtibata geçilecek kişi veya kuruluşların listesini belirlemek.
 • Kriz anında, acil durumlarda uygulanacak politikaları önceden belirlemek, bunun ile ilgili eylem planını oluşturmak.
 • Bina, çevre, alet ve tüm sistemlerden kaynaklanabilecek her türlü tehlikeyi önceden belirlemek, bu konuda personeli ve hastaları ve yakınlarını eğitmek.
 • Hasta yakınları ile ilgili istenmeyen/beklenmeyen/ramak kala olayları değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.
 • Acil durum kodları (Pembe Kod/ Beyaz Kod/ Kırmızı Kod/Sarı Kod/ Turuncu Kod) tatbikatlarını Kalite Yönetim Planı’nda yer alan periyotlara uygun olarak planlamak ve takip etmek.
 • Acil durumlar başta olmak üzere, doğal afet gibi durumların oluşması halinde çalışanların, hastaların, hasta yakınlarının ve ziyaretçilerin güvenliklerinin korunması amacıyla planlama yapmak.
 • Hastane binasının güvenliğini sağlayıcı bir plan oluşturmak.
 • Bina sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda planlama yapmak.
 • Yangın veya yangın harici diğer acil durumlarda binanın tahliyesi konusunda planlama yapmak
 • Elektrik, su, gaz vb. sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak bir planlama yapmak.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hasta Güvenliği Komite üyeleri “Hasta Güvenliği Programı’ndan etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumlu ekiptir.
 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi konusundaki var olan prosedürlerin benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması açısından sistemi değerlendirmek ve gerekli durumlarda Eğitim Komitesi ile ortak çalışmalar yürütmek.
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması açısından riskleri belirleyip değerlendirerek önlemler almak, gerekli durumlarda İlaç Yönetim Komitesi ile ortak çalışmalar yürütmek.
 • Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması açısından hastane uygulamalarını değerlendirmek, gerektiğinde önlemler almak (olay bildirim sonuçlarına göre vb.).
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması için olası riskleri değerlendirmek ve önlemler almak.
 • Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi programını Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile koordineli yürütmek.
 • İstenmeyen/beklenmeyen/ramak kala olay raporlarını aylık izlemek ve değerlendirmek, iyileştirme faaliyetleri planlamak
 • Hasta güvenliğini sağlayıcı olası hataları tespit etmek ve düzeltici faaliyetleri planlamak.
 • Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın/yakınının işlem öncesi rızasının alınması sağlamak.
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması açısından Tesis Güvenliği Komitesi ile ortak çalışmalar yürütmek.
 • Özellikli hastalara (Engelli, 65 yaş üstü hastalar vb. gibi) yönelik yapılan düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak, iyileştirme faaliyetleri planlamak.
 • Acil Durum Kodları ile ilgili tatbikatları takip etmek ve hastane içerisinde bu kodların bilinirliğini sağlamak.
 • Bilimsel eğitim konularında görüş bildirmek


.EĞİTİM KOMİTESİ

 • Annelere ve ilgili personelimize anne sütü ve emzirme ile ilgili eğitim vermek.
 • Anne sütü ve emzirmeyi caydırıcı veya sonlandırabilecek uygulamaları denetlemek ve en aza indirmek.
 • Hastanemizdeki tüm çalışanlar için kurum içi ve dışı eğitimin sürekliliğini sağlayacak programları hazırlamak ve bu programları yönetmek.
 • hastanemizdeki tüm çalışanların, genel ve bölüm uyum eğitimlerini planlamak ve eğitimlerin yapılmasını sağlamak.
 • Eğitim programlarının nasıl ve ne yönde geliştirileceği hakkında araştırmalar yapmak ve öneriler hazırlamak.
 • Türkiye’de ve yurt dışındaki eğitim programlarını, seminerleri vb. takip etmek ve duyurmak.
 • Eğitimlerin performansını anketlerle değerlendirmek.
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek.
 • Merkezimizde web, billboard, broşür, medya, iletişimlerinde hasta hakları çerçevesinde toplum sağlığını bilgilendirmek.


İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ

 • Doğru ilacın doğru hastaya (8 doğru ilke ile) zamanında ulaşmasını sağlamak için prosedürleri belirlemek.
 • Reçete yazımlarını incelemek.
 • Uygun ilaç kullanımı konusunda politikalar önermek.
 • Orderları ilaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç-besin etkileşimleri açısından incelemek için prosedür belirlemek ve uygulamak
 • Yüksek riskli ilaçların uygun saklanmasına ilişkin prosedürleri oluşturmak ve uygulamak.
 • Hekim İstem ve Uygulama sürecinin etkin yürütülmesini sağlamak.
 • Temel ilaç listesindeki değişikliklerin doğurduğu sonuçları takip etmek ve değerlendirmek.
 • Hastane  depolarında bulundurulması gereken ilaçlar hakkında görüş bildirmek.
 • Personeli ilaç konusunda eğitmek.
 • Kliniklerde ilaç dağıtımı konusunda çıkan sorunları incelemek ve çözüm önerileri getirmek.
 • Hastaların ilaca olan reaksiyonları konusunda hazırlanan raporları incelemek.
 • İlaç hataları ve ramak kala olayları incelemek.
 • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek ve desteklemek.


RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) nun yayınlamış olduğu RADYASYON ALANLARININ SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KILAVUZ u inceleyip, yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm hususları yürürlüğe koymak üzere ayrıntısıyla planlayıp; tanı, tedavi ve araştırma amaçlarıyla radyasyonla çalışan her bölüm için bir görev ve sorumluluk.
 • Kullanılan radyasyon kaynaklarına ilişkin güvenlik analizlerinin yapılarak gerekli güvenlik analiz raporları hazırlamak. Radyasyon uygulamalarının yapıldığı bölümlerde çalışanların, halkın ve hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak.
 • Komite her yıl radyasyon güvenliği programlarını yeniden gözden geçirmeli, aksayan yönlerini saptamalı ve yenilemelidir.
 • Her toplantıda hastanede bulunan tüm radyasyon kaynaklarının envanterini tutmak ve bunları belirlenen periyotlarda güncellemek.
 • Komite, üç ayda bir radyasyon korunması görevlisi/görevlilerinin tuttukları kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; personel radyasyon dozlarını, radyasyon ölçüm taramaları (survey) sonuçlarını, kontaminasyon olaylarını, radyoaktif atık kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, bakım onarım kayıtlarını, eğitim programlarını incelemeli ve değerlendirmelidir.
 • Herhangi bir radyolojik kaza veya tehlike durumunda yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri saptamak.
 • Komite tüm olağandışı durumları gözden geçirmeli, sebepleri, gelişimi, alınan önlemleri ve tekrarlanmaması için yapılan düzenlemeleri değerlendirmelidir.
 • Radyasyonla çalışan kişilerin eğitim ve deneyimi ile ilgili olarak yeterlilik değerlendirmeleri yaparak gereken bilgi aktarımını sağlamak üzere eğitim programlarını oluşturmalı ve gereksinimlere göre yenilemelidir.
 • Komiteden onay almadan radyasyon içeren hiçbir çalışma başlatılmamalıdır.
 • Gerekli görüldüğünde diğer komite ve kurullarla iş birliği içinde çalışmak.

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 • Bilimsel esaslar çerçevesinde, hastanenin özelliklerine, şartlarına, sağlıkta kalite standartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak.
 • Hastanemizde, kalite standartlarında öngörülen; hasta ve çalışanlarında endemik ve epidemik nazokomiyal enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik, güncel ulusal ve uluslararası kılavuzlar dikkate alınarak kurumda uygulanması gereken politika ve prosedürleri oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve gerektikçe güncellemek,
 • Çalışan personele; Ameliyathaneler, bakım ve tedavi odaları, Enfekte malzemelerin uzaklaştırılması, anestezi aletlerinin enfeksiyon kontrolü Sterilizasyon gibi prosedürleri uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek.
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek.
 • "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlamak ve güncellemek,
 • Hastalar, hasta yakınları, görevliler ve ziyaretçilerdeki enfeksiyon riskini azaltacak tedbirleri almak.
 • Enfeksiyon kontrol sürecinin, hastalar ve çalışanlar arasında epidemiyolojik olarak önemli enfeksiyonların naklini önlemeye yeterli olmasını sağlamak,
 • Enfeksiyon kontrol politikalarının hastanenin bütününde uygulanmasını, uygunsuzlukların belirlenmesini ve düzeltici faaliyetler planlayarak uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak.
 • Oluşturulan politikaların sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını saptamak ve uygulamak.

 

RENKLİ KOD EKİPLERİ

1. Mavi Kod Ekibi

2. Pembe Kod Ekibi

3. Beyaz Kod Ekibi

4. Kırmızı Kod Ekibi

5. Turuncu Kod Ekibi